Visa ngoại giao, công vụ

Visa ngoại giao, công vụ

Đây là visa được cấp cho nhân viên nhà nước, nhân viên quốc phòng và quân đôi. Gồm 3 loại visa như sau:
 
  • Visa A-1: được cấp cho các nhà ngoại giao, các quan chức chính phủ khi đi công tác chính thức tại Hàn Quốc. Visa này có thời hạn 3 tháng đối với những người đi công vụ tạm thời.
  • Visa A-2: được cấp cho người nước ngoài thực hiện các công việc chính thức của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế được chính phủ hàn quốc chấp nhận. Visa này có thời hạn
  • Visa A-3: Visa hợp tác cấp cho nhân viên quân đội, nhân viên dân sự quốc phòng, các nhà thầu dân sự có nhiệm vụ chính thức được giao tại Hàn Quốc và các thành viên gia đình họ. Visa này có thời hạn 2 hoặc 5 năm.
2317deca4e65ff7d2474b5c7106ccd0e