Visa lưu trú ngắn hạn

Đây là visa có thời gian lưu trú ngắn ngày, bao gồm 4 loại:

  • Visa C-1: Visa phóng viên tạm trú cấp cho những phóng viên đến Hàn Quốc công tác. Đây là một loại visa ngắn hạn.
  • Visa C-2: Visa thương mại ngắn hạn cấp cho những người đến Hàn Quốc làm giao dịch thương mại. Đây là một loại visa ngắn hạn.
  • Visa C-3: Visa du lịch ngắn hạn cấp cho những người có mục đích lưu trú ngắn hạn tại Hàn Quốc như đi du lịch, chữa bệnh.
  • Visa C-4: Visa Lao động ngắn hạn cấp cho người đến Hàn Quốc lao động ngắn hạn.
  • Thời hạn của visa này là 90 ngày.
Visa Han Quoc C3

Visa C – 3 – 2